Over ons

Over ons

Meer info over Brede School Molenbeek en Brede School Koekelberg.

Brede School Molenbeek

Missie & visie
Brede School Molenbeek (BroM)  is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers)  uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren. De partners zetten elk op hun eigen manier in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM fungeert als een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting, uitwisseling en samenwerking.
 
BroM wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek die Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.
 
BroM streeft maximale ontwikkelingskansen na op verschillende vlakken:
- talentontwikkeling en plezier
- veiligheid
- gezondheid
- voorbereiding op de toekomst
- maatschappelijke participatie

Brede School Koekelberg

Missie en visie
Volgende vijf waarden en normen vormen de leidraad voor al onze doelstellingen, keuzes, acties en relaties met onze partners (kinderen, ouders, verenigingen, buurtbewoners,…). 
Binnen onze Brede School staat het Nederlands centraal. Door het organiseren van activiteiten tijdens en na de schooluren, willen we elke leerling veel spreek- en luisterkansen bieden. 

Plezier
Betrokkenheid en welbevinden
Eigenheid
Respect
Gelijkwaardigheid

‘De vlotte babbel!’ wil een Brede School zijn:
- waar er plaats is voor iedereen (leerlingen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners, partners, enz.) en waar elke inbreng gewaardeerd wordt.
- waar alle leerlingen maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen op vlak van talentontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie, voorbereiding op de toekomst, gezondheid en veiligheid. We kijken naar elk kind vanuit zijn sterktes en talenten.
- waar de taalontwikkeling van elke leerling centraal staat bij alle activiteiten.
- waar de verschillende partners nauw samenwerken, open staan voor elkaar en van elkaar leren.